[4:3] 1280x960 [4:3]
1/3 no Kareshi wallpaper 1280x960, 4:3