[4:3] 1024x768 [4:3]
Ai to Yuuki to Kashiwamochi wallpaper 1024x768, 4:3