[16:10] 1600x1000 [16:10]
Bukatsu Kikaku wallpaper 1600x1000, 16:10

[4:3] 1600x1200 [4:3]
Bukatsu Kikaku wallpaper 1600x1200, 4:3