[16:9] 1280x720 [16:9]
Doujin Work wallpaper 1280x720, 16:9

[4:3] 1600x1200 [4:3]
Doujin Work wallpaper 1600x1200, 4:3

[16:10] 1920x1200 [16:10]
Doujin Work wallpaper 1920x1200, 16:10